Thông báo tuyển chọn
Thông tin tuyển chọn ứng viên nghiên cứu cho năm 2017
Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán (VIASM) thông báo xét tuyển cán bộ hợp đồng nghiên cứu và hợp đồng nghiên cứu theo nhóm năm 2017 tới các tập thể và cá nhân có nguyện vọng đến làm việc ngắn hạn tại Viện (tối thiểu là 2 tháng và tối đa là 1 năm). Ứng viên là những tập thể hoặc cá nhân ở trong nước và quốc tế đang giảng dạy, nghiên cứu toán học và ứng dụng toán học vào các lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế, xã hội… Việc xét tuyển chủ yếu dựa trên đánh giá của Hội đồng Khoa học của Viện về năng lực nghiên cứu của ứng viên và khả năng tài chính của Viện. >>Chi tiết
Thông tin tuyển chọn ứng viên nghiên cứu cho năm 2016
Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán (VIASM) thông báo xét tuyển cán bộ hợp đồng nghiên cứu và hợp đồng nghiên cứu theo nhóm năm 2016 tới các tập thể và cá nhân có nguyện vọng đến làm việc ngắn hạn tại Viện (tối thiểu là 2 tháng và tối đa là 1 năm). Ứng viên là những tập thể hoặc cá nhân ở trong nước và quốc tế đang giảng dạy, nghiên cứu toán học và ứng dụng toán học vào các lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế, xã hội…
Chi tiết
Thông tin tuyển chọn ứng viên nghiên cứu cho năm 2015
Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán (VIASM) thông báo xét tuyển tài trợ nghiên cứu cho các tập thể và cá nhân đến làm việc ngắn hạn tại Viện, dưới hình thức cán bộ hợp đồng nghiên cứu và hợp đồng nghiên cứu theo nhóm năm 2015. Ứng viên là những tập thể hoặc cá nhân đang giảng dạy, nghiên cứu toán học và ứng dụng toán học vào các lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế, xã hội…
Chi tiết
Thông tin tuyển chọn ứng viên nghiên cứu cho năm 2014
Theo Quy chế của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, hằng năm, Viện xét tuyển tài trợ nghiên cứu cho các tập thể và cá nhân đến làm việc ngắn hạn tại Viện, dưới hình thức cán bộ hợp đồng nghiên cứu và hợp đồng nghiên cứu theo nhóm. Viện khuyến khích ứng viên đến làm việc theo nhóm, nhưng không hạn chế ứng viên xuất sắc đến làm việc độc lập.
Chi tiết
Thông tin tuyển chọn ứng viên nghiên cứu cho năm 2013
Theo Quy chế của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, hằng năm, Viện xét tuyển tài trợ nghiên cứu cho các tập thể và cá nhân đến làm việc ngắn hạn tại Viện, dưới hình thức cán bộ hợp đồng nghiên cứu và hợp đồng nghiên cứu theo nhóm. Việc xét tuyển chủ yếu dựa trên đánh giá của Hội đồng Khoa học của Viện về năng lực nghiên cứu của ứng viên và khả năng tài chính của Viện.
Chi tiết