Thưởng công trình

Quy định về việc xét thưởng công trình toán học (số 4233/QĐ-BGDĐT ngày 09/10/2012).


Năm 2015Quyết định về việc thưởng công trình toán học năm 2015 (số 6330/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2015).


Thông báo nhận hồ sơ xét thưởng công trình Toán học năm 2015.


Tải về Mẫu phiếu đăng ký xét thưởng công trình Toán học năm 2015.


Năm 2014


Quyết định về việc thưởng công trình toán học năm 2014 (số 6178/QĐ-BGDĐT ngày 27/12/2014).


Thông báo nhận hồ sơ xét thưởng công trình Toán học năm 2014.


Tải về Mẫu phiếu đăng ký xét thưởng công trình Toán học năm 2014.


Năm 2013


Quyết định về việc thưởng công trình toán học năm 2013 (số 5953/QĐ-BGDĐT ngày 19/12/2013).


Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét thưởng công trình toán học năm 2013 (số 5785/QĐ-BGDĐT ngày 10/12/2013).


Thông báo nhận hồ sơ xét thưởng công trình Toán học năm 2013.


Tải về Mẫu phiếu đăng ký xét thưởng công trình Toán học năm 2013.


Năm 2012


Quyết định về việc thưởng công trình toán học năm 2012 (số 842/QĐ-BGDĐT ngày 07/03/2013).


Thông báo nhận hồ sơ xét thưởng công trình Toán học năm 2012.