Hoạt động khác


HỘI THẢO VÀ TẬP HUẤN: Nội dung và Phương pháp giảng dạy Thống kê toán học


Thực hiện kế hoạch của “Chương trình trọng điểm Quốc gia phát triển toán học”, Hội thảo và tập huấn về “Nội dung và Phương pháp giảng dạy Thống kê toán học” sẽ được tổ chức tại 2 khu vực phía Bắc và phía Nam. Tại phía Nam vào ngày 4-5/12/2015. Tại phía Bắc vào ngày 11-12/12/2015.


Hội thảo sẽ là diễn đàn để các giảng viên toán, các nhà toán học và những người quan tâm đến thực trạng nội dung và phương pháp giảng dạy Thống kê toán học tại các trường đại học. Kiến nghị về các giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy Thống kê Toán học để cho môn học hữu ích cả về lý thuyết lẫn thực hành.


Tập huấn và thảo luận một số nội dung căn bản và phương pháp hiệu quả trong giảng dạy Thống kê toán học cho sinh viên thuộc các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật, kinh tế, y học, môi trường, nông nghiệp và khoa học sự sống cũng như sinh viên các ngành khoa học xã hội. Tạo cơ hội để các giảng viên trao đổi, trau dồi kiến thức, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy.


Tại phía Bắc (11-12/12/2015)


Thông báo


Đăng ký tham dự tại đây


Danh sách đại biểu đăng ký tham dự


Chương trình của Hội thảo


Tại phía Nam (4-5/12/2015)


Thông báo


Đăng ký tham dự tại đây


Danh sách đại biểu đăng ký tham dự


Chương trình của Hội thảo


Hội thảo “Giảng dạy, sách và học liệu toán cho các ngành đào tạo kinh tế, tài chính – ngân hàng” năm 2014


Thông báo sô 1


Danh sách các trường Đại học đào tạo ngành Tài chính-Ngân hàng-Kế Toán và chỉ tiêu đại biểu tham dự
Hội thảo “Tài liệu, sách toán cho các trường đại học” năm 2013


Thực hiện kế hoạch của “Chương trình trọng điểm Quốc gia về phát triển toán học”, Hội thảo về tài liệu, sách toán cho các trường đại học sẽ được tổ chức tại 2 miền Bắc Nam. Tại phía Bắc vào ngày 13/12/2013; Tại phía Nam vào ngày 23/12/2013.


Hội thảo sẽ là diễn đàn để các giảng viên toán, các nhà toán học thảo luận về thực trạng giáo trình, tài liệu toán học tại các trường đại học, kiến nghị về các giải pháp về biên soạn, dịch, xuất bản tài liệu, sách toán nhằm thúc đẩy phát triển nguồn tài liệu toán học cho các trường đại học, cao đẳng, nâng cao chất lượng dạy và học, khuyến khích sinh viên ham mê học toán.


Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, đóng góp tại Hội thảo, dự kiến sẽ hình thành một kế hoạch cụ thể để triển khai việc biên soạn, biên dịch một số sách, tài liệu toán học; kế hoạch phối hợp với Nhà xuất bản Springer để xuất bản một số sách, tài liệu toán học dùng trong các trường đại học.


Tại miền Bắc


Các tham luận và tổng hợp ý kiến thảo luận tại Hội thảo


Chương trình của Hội thảo


Giấy mời dành cho cá nhân


Giấy mời dành cho tập thể


Mẫu phiếu đăng ký tham dự – cá nhân (File .doc)


Mẫu phiếu đăng ký tham dự – theo trường (File .doc)


Tại miền Nam


Chương trình của Hội thảo


Giấy mời dành cho cá nhân


Giấy mời dành cho tập thể


Mẫu phiếu đăng ký tham dự – cá nhân (File .doc)


Mẫu phiếu đăng ký tham dự – theo trường (File .doc)