Khách mời và Nghiên cứu viên
TS. Ngô Quốc Anh
ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội
Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C8
Máy lẻ: 18
Email: bookworm_vn AT yahoo.com

Thời gian ở Viện: 01/02-30/04/2016
Website
GS. Hồ Tú Bảo
John von Neumann Institute
Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp
Khoa học máy tính
Phòng làm việc: C4
Máy lẻ: 10
Email: bao AT jaist.ac.jp

Thời gian ở Viện: 29/1-31/3/2016
TS. Võ Thị Ngọc Châu
ĐH Bách khoa-ĐHQG TP Hồ Chí Minh
Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ
Khoa học máy tính
Phòng làm việc: C6
Máy lẻ: 14
Email: chauvtn AT hcmut.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/01-31/3/2016
ThS. Huỳnh Thị Hồng Diễm
Cao đẳng Cần Thơ
Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ
Lý thuyết tối ưu
Phòng làm việc: B7
Máy lẻ: 43
Email: hthdiem AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 15/2-15/6/2016
TS. Vũ Nhật Huy
ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội
Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên-Sau Tiến sỹ
Xấp xỉ với số chiều rất lớn
Phòng làm việc: C9
Máy lẻ: 21
Email: nhat_huy85 AT yahoo.com

Thời gian ở Viện: 01/01-31/12/2016
Website
PGS. Trương Xuân Đức Hà
Viện Toán học, VAST
Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính
Tối ưu véc tơ
Phòng làm việc: C4
Máy lẻ: 41
Email: txdha AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 1/1-15/2/2015 & 15/12/2015-31/3/2016
Website
TS. Phạm Việt Hùng
Đại học Sư phạm Hà Nội
Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên-Sau tiến sĩ

Phòng làm việc: C12
Máy lẻ: 25
Email: pgviethung AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01-31/12/2016
TS. Nguyễn Xuân Hồng
Đại học Sư phạm Hà Nội
Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ
Giải tích phức
Phòng làm việc: C12
Máy lẻ: 49
Email: xuanhongdhsp AT yahoo.com

Thời gian ở Viện: 1/10/2015-30/9/2016
TS. Nguyễn Trọng Hiếu
ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội
Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên
Hệ động lực và ứng dụng
Phòng làm việc: C11
Máy lẻ: 26
Email: hieunguyentrong AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/10/2015-29/02/2016
GS. Abderrahim Jourani
Đại học Bourgogne, Pháp
Vị trí tại Viện: Khách mời
Lý thuyết tối ưu
Phòng làm việc: B7
Máy lẻ: 54
Email: abderrahim.jourani AT u-bourgogne.fr

Thời gian ở Viện: 15/2-28/2/2016
GS. Krzysztof Kurdyka
Đại học Savoie Mont Blanc
Vị trí tại Viện: Khách mời

Phòng làm việc: C5
Máy lẻ: 12br> Email: Krzysztof.Kurdyka AT univ-savoie.fr

Thời gian ở Viện: 22/2-4/3/2016
TS. Thân Quang Khoát
Đại học Bách khoa Hà Nội
Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phòng làm việc: C8
Máy lẻ: 44
Email: khoattq AT soict.hust.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/01-31/3/2016
GS. TSKH. Phan Quốc Khánh
Đại học Quốc tế - ĐHQG TP Hồ Chí Minh
Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp
Lý thuyết tối ưu
Phòng làm việc: B5
Máy lẻ: 52
Email: pqkhanh AT hcmiu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 15/2-15/6/2016
Website
TS. Phạm Hùng Quý
Đại học FPT
Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên-Sau Tiến sỹ
Đại số giao hoán
Phòng làm việc: B5
Máy lẻ: 64
Email: phamhungquy AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 1/1-31/12/2016
TS. Nguyễn Hồng Quân
Học Viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên-Sau tiến sĩ

Phòng làm việc: B5
Máy lẻ: 67
Email: nguyenhongquan1978 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 15/2-15/8/2016
PGS. Phạm Tiến Sơn
Đại học Đà Lạt
Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính
Hình học và Tôpô
Phòng làm việc: C12
Máy lẻ: 24
Email: sonpt AT dlu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 1/1-31/3/2016
TS. Lê Thanh Tùng
Đại học Cần Thơ
Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên
Lý thuyết tối ưu
Phòng làm việc: B5
Máy lẻ: 65
Email: lttung AT ctu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 15/2-15/6/2016
TS. Phan Thanh Tùng
Đại học Thương mại
Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ
Hình học và Tôpô
Phòng làm việc: C7
Máy lẻ: 17
Email: thanhtungvcu AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 1/1-31/5/2016
TS. Nguyễn Tất Thắng
Viện Toán học, VAST
Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên
Hình học và Tôpô
Phòng làm việc: C7
Máy lẻ: 42
Email: ntthang AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 1/1-31/3/2016
TS. Lê Quý Thường
ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội
Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ
Hình học đại số
Phòng làm việc: C10
Máy lẻ: 23
Email: leqthuong AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 1/9/2015-28/2/2016
TS. Nguyễn Thanh Tùng
Đại học Thủy lợi
Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phòng làm việc: C4
Máy lẻ: 11
Email: tungnt AT tlu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 1/2/ - 31/3/2016
TS. Bùi Ngọc Thăng
ĐH Công nghệ - ĐHQG Hà Nội
Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phòng làm việc: C8
Máy lẻ: 19
Email: thangbn AT vnu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 1/1-31/3/2016
TS. Nguyễn Thị Thảo
Đại học Sư phạm Hà Nội
Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ
Hình học và Tôpô
Phòng làm việc: C5
Máy lẻ: 15
Email: math_thao AT yahoo.com.vn

Thời gian ở Viện: 1/1-31/5/2016
TS. Đinh Sĩ Tiệp
Viện Toán học, VAST
Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên
Hình học và Tôpô
Phòng làm việc: C7
Máy lẻ: 16
Email: dstiep AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 1/1-28/2/2016
GS. TSKH. Đỗ Đức Thái
Đại học Sư phạm Hà Nội
Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp
Đa tạp phức hyperbolic
Phòng làm việc: C13
Máy lẻ: 28
Email: ducthai.do AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 1/1-29/2/2016
Website
TS. Đỗ Đức Thuận
Đại học Bách khoa Hà Nội
Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên-Sau tiến sĩ
Phương trình vi phân đại số
Phòng làm việc: C9
Máy lẻ: 20
Email: ducthuank7 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 1/1 - 31/12/2016
TS. Lê Huy Tiễn
ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội
Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên
Hệ động lực và ứng dụng
Phòng làm việc: C11
Máy lẻ: 27
Email: lehuytien78 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/10/2015-29/02/2016
ThS. Nguyễn Minh Tùng
ĐH Khoa học Tự nhiên-ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên
Lý thuyết tối ưu
Phòng làm việc: C10
Máy lẻ: 47
Email: nmtung AT hcmus.edu.vn

Thời gian ở Viện: 15/2 - 15/6/2016
TS. Hồ Minh Toàn
Viện Toán học, VAST
Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C5
Máy lẻ: 13
Email: hmtoan AT @math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 15/02-31/03/2016
TS. Nguyễn Đình Tuấn
Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính
Lý thuyết tối ưu
Phòng làm việc: C10
Máy lẻ: 22
Email: ndtuan73 AT yahoo.com

Thời gian ở Viện: 15/2/ - 15/6/2016
PGS. TSKH. Hà Huy Vui
Viện Toán học
Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp
Hình học và Tôpô
Phòng làm việc: C5
Máy lẻ: 40
Email: hhvui AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 1/1-31/3/2016
TS. Lê Vĩ
ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội
Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên-Sau tiến sĩ
Quá trình Markov và quá trình phân nhánh
Phòng làm việc: C9
Máy lẻ: 45
Email: levi121286 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 1/1-31/12/2016
TS. Trần Công Án
Đại học Cần Thơ
Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ
Khoa học máy tính
Phòng làm việc: C8
Máy lẻ: 19
Email: tcan AT cit.ctu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 22/2-25/3/2016