Thành viên trước đây
GS. Lê Tuấn Hoa
Viện trưởng Viện toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Giám đốc Điều hành Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (từ 01/06/2011 đến 18/10/2013)
Email: lthoa AT math.ac.vn

Thêm chi tiết