Nhóm nghiên cứu
K-Lý thuyết và hình học không giao hoán
Chủ nhiệm đề tài: GS. Alexander S.Mishchenko
Thời gian làm việc tại Viện: 7/12/2015 - 6/2/2016
>>Chi tiết
Phương trình vi phân và Hệ động lực
Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Cung Thế Anh.
Thời gian làm việc tại Viện: 1/10/2015-31/12/20105.
>>Chi tiết
K-Lý thuyết và hình học không giao hoán
Chủ nhiệm đề tài: GS. Alexander S.Mishchenko
Thời gian làm việc tại Viện: 7/12/2015 - 6/2/2016.
>>Chi tiết
Lý Thuyết Định Tính Hệ Động Lực Ngẫu Nhiên
Chủ nhiệm đề tài: TS. Đoàn Thái Sơn.
Thời gian làm việc tại Viện: 1/9/2015 - 30/11/2015.
>>Chi tiết
Phương pháp định tính và xấp xỉ đối với các phương trình tiến hóa
Chủ nhiệm đề tài: PGS. Nguyễn Thiệu Huy.
Thời gian làm việc tại Viện: 1/9/2015 - 31/12/2015.
>>Chi tiết
Tôpô Đại số
Chủ nhiệm đề tài: GS. Nguyễn Hữu Việt Hưng
Thời gian làm việc tại Viện: 1/8/2015 - 31/12/2015
>>Chi tiết
Nhóm nghiên cứu theo năm