Hội thảo hàng năm
Hội thảo hàng năm 2015 (VIASM Annual Meeting 2015)
Hà Nội, 22 - 23 tháng 8, năm 2015
Chi tiết
Hội thảo hàng năm 2014 (VIASM Annual Meeting 2014)
Hà Nội, 26-27 tháng 7, năm 2014
Chi tiết
Hội thảo hàng năm 2013 của viện nghiên cứu cao cấp về Toán
Hà Nội, 20-21 tháng 7, năm 2013
Chi tiết
Hội thảo hàng năm 2012 của Viện nghiên cứu cao cấp về Toán
Hà Nội, 25 - 26 tháng 8 năm 2012
“Hội thảo hàng năm” là một hoạt động chính quy của Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán (NCCCT), được tổ chức mỗi năm một lần.
Chi tiết
Danh sách đăng ký tham dự
Chọn theo thời gian