Kinh phí

 

  • Kinh phí năm 2015 Nhà nước cấp: 14,18 tỷ VNĐ.

 

  • Kinh phí năm 2014 Nhà nước cấp: 14,18 tỷ VNĐ.

 

  • Kinh phí năm 2013 Nhà nước cấp: 15,75 tỷ VNĐ.

 

    • Kinh phí năm 2012 Nhà nước cấp: 15 tỷ VNĐ.

 

  • Kinh phí năm 2011 (nửa năm) Nhà nước cấp: 4,4 tỷ VNĐ.