Phương trình vi phân và Hệ động lực

Chủ nhiệm đề tài: PGS. Cung Thế Anh


Thời gian làm việc tại Viện: 1/10/2015-31/12/2015


Các thành viên:


1. PGS. TS. Cung Thế Anh – Đại học Sư phạm Hà Nội


2. PGS. TS. Trần Đình Kế – Đại học Sư phạm Hà Nội


3. TS. Lê Văn Hiếu – Học viện Báo chí và Tuyên truyền