Phương pháp định tính và xấp xỉ đối với các phương trình tiến hóa

Chủ nhiệm đề tài: PGS. Nguyễn Thiệu Huy


Thời gian làm việc tại Viện: 1/9/2015 – 31/12/2015


Các thành viên:


1. PGS. Nguyễn Thiệu Huy – Đại học Bách khoa Hà Nội


2. TS. Đỗ Đức Thuận – Đại học Bách khoa Hà Nội


3. ThS. Trịnh Viết Dược – Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội


4. GS. Matthias Hieber – Technische Universität Darmstadt


5. GS. Nguyễn Văn Minh – Đại học Bang Columbus. Mỹ


 

Các Hoạt động của Nhóm


1. Hội nghị Phương trình tiến hóa và ứng dụng