Lý Thuyết Định Tính Hệ Động Lực Ngẫu Nhiên

Chủ nhiệm đề tài: TS. Đoàn Thái Sơn


Thời gian làm việc tại Viện: 1/9/2015 – 30/11/2015


Các thành viên:


1. TS. Đoàn Thái Sơn – Viện Toán học, VAST


2. TS. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh – Học viện Tài chính


3. TS. Nguyễn Thị Thế – Đại học Vinh


4. ThS. Hoàng Thế Tuấn – Viện Toán học, VAST